instagram Facebook Linkedin
Főoldal Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatról Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálta készítése akár 24 óra alatt Standard vizsgálat Egyszerűsített vizsgálat

Adatkezelési tájékoztató

down

Adatkezelési tájékoztató
a Medida Plus Kft. által végzett adatkezeléshez


1. Az adatkezelő megnevezése


Adatkezelő: Medida Plus Korlátolt Felelőségű Társaság (Medida Plus Kft.)
Székhely: 2030 Érd, Thököly Imre utca 4. A ép.
E-mail: info@medida.hu


2. Az adatkezelés jogalapja


2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
2.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
2.3. Az érintett hozzájárulása.


3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama


3.1 A kezelt adatok köre és célja
Kapcsolattartási adatok az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából.
3.2. Az adatkezelés időtartama
A Medida Plus Kft. az általa kezelt adatokat legfeljebb az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.


4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések


4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A tárolt adatokhoz kizárólag a Medida Plus Kft. munkatársai, mint adatkezelők férhetnek hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A rögzített adatokat a Medida Plus Kft. üzleti szerződés keretében a Microsoft szerverein tárolja. A Medida Plus Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.


5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Medida Plus Kft-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Medida Plus Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy a Medida Plus Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatai.
5.2. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Medida Plus Kft-től személyes adatainak törlését.


6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Medida Plus Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Medida Plus Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

Utoljára módosítva: 2024. január 22.